0

Hur ofta ska man egentligen städa sitt akvarium?

Det finns inte ”konstens regler”, utan den bästa kännaren av ditt akvarium är du själv. Upprepad städning av akvariet är nödvändigt då fiskbajs, matrester och döda växtdelar som ligger kvar i akvariet, med hjälp av bakterier, via ammonium/ammoniak omvandlas till syre och nitrit. Nitrit är mycket giftigt och fiskarna dör redan vid låga halter av detta ämne. Nitritförgiftning är vanligt i nystartade akvarier som saknar nitrobakterier, de bakterier som omvandlar nitrit och syre till det mindre farliga ämnet nitrat. Den största delen nitrat som bildas kan inte brytas ned i akvariet, utan kan bara bortföras genom vattenbyten. Värden uppemot 50 mg nitrat per liter vatten är direkt skadligt för fiskarna, och gynnar också algtillväxt och syrebrist i akvariet.

Några faktorer som påverkar hur ofta du bör byta vatten är:

  • Mängden mat du ger fiskarna
  • Antal fiskar
  • Storleken på fiskarna
  • Storleken på akvariet
  • Storlek på filter
  • Syretillförsel i akvariet
  • Matens konsistens och sort

Ett enkelt nitrit/nitrat test 

Är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte. Börja med att byta 30-50% vatten med ett till två veckors intervall, och med hjälp av nitrit/nitrat test, fiskarnas beteende, algtillväxt och akvariets utseende kan du sedan laborera med vattenmängden och intervallen mellan vattenbytena. Använd gärna en slam/sug hävert av något slag då denna underlättar rengöringen av gruset. Byt aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring. Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nitrobakterierna på samma gång, och då är risken för nitritförgiftning överhängande. Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada. Ett mycket smutsigt akvarium bör göras rent lika stegvis som det smutsades ner, dvs lite i taget.

Fiskar som redan bor i ett smutsigt akvarium kan gradvis och till viss del anpassa sig till att leva i nitratrikt vatten, men nyinköpta exemplar som inte har genomgått denna gradvisa stegring av nitratvärdena dör oftast väldigt fort. En annan anledning till att hålla rent i sitt akvarium är att vid pH värden under 6,8 finns bara låggiftigt ammonium, men om pH-värdet stiger över 7,0 omvandlas ammonium till det betydligt giftigare ammoniak!

Ju högre pH, desto mera ammoniak bildas. Om pH-värdet stiger snabbt i ett smutsigt akvarium, t.ex. vid ett vattenbyte, så kan väldigt mycket ammoniak bildas i vatten.

Ett akvarium oavsett storlek 

Är ett slutet system, som inte klarar ökning av nitratmängden utan yttre hjälp och ett alltför kompakt och ogenomsläppligt bottenlager försvårar nyttiga bakteriers prosess. De äggviteämnen i form av fisknäring som vi tillför är grunden till de avfallsprodukter som måste bort.