0

Hur mycket och hur ofta ska man egentligen mata sina fiskar?

Precis som det inte går att svara på frågan ”hur många fiskar ska jag ha i mitt akvarium?” så kan ingen säga exakt hur mycket du ska mata dina fiskar. Det bästa svaret borde vara; ”så att fiskarna upprätthåller ett medelgott hull, utan att du för den sakens skull övermatar akvariet.” Man kan tycka att fiskarna alltid ser hungriga ut, men man måste ta hänsyn till att det är ett invant beteende, och att de i naturen simmar runt och söker föda nästan hela tiden.

I akvariet har inte alla fiskar möjlighet att äta jämt utan uppvisar istället ett nästintill hysteriskt beteende vid matningstillfällena. Detta är något som vi själva har skapat, och det är inte alltid lämpligt att mata tills fiskarna inte längre verkar ”hungriga”. Har man möjlighet är det bra att mata små mängder flera gånger om dagen, dock är det viktigt att maten med undantag för mal-och fodertabletter äts upp på några få sekunder, och inte på fem till tio minuter som det står på en del förpackningar.

Kan fiskar äta ihjäl sig?

Nej, det är väldigt ovanligt att en fisk äter tills den dör, även om det i teorin skulle kunna hända.
I för stor mängd kan allt vara skadligt. Betydligt vanligare är det att man matar mer än vadvattnets bakterier klarar av att bryta ned, och då rubbas den balansen alla akvarister eftersträvar att ha i sitt akvarium. I värsta fall bildas nitrit, och detta kan vara direkt dödande för fiskar. Väldigt vanligt är att detta händer i nya akvarium.

Man kan tycka att ett akvarium som är en månad gammalt borde vara ”alldeles rent”, och sanningen är den att det oftast är alldeles för rent, dvs många viktiga nedbrytningsbakterier saknas, och man kan praktiskt taget ”mata ihjäl” sina fiskar.

Ett enkelt nitrit/nitrat test

Är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte. Börja med att byta 30-50% vatten med en till två veckors intervall, och med hjälp av nitrit/nitrat test, fiskarnas beteende, algtillväxt och akvariets utseende kan du sedan laborera med vattenmängden och intervallen mellan vattenbytena. Använd gärna en slam/sug hävert av något slag då denna underlättar rengöringen av gruset. Byt aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring.

Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nitritbakterierna på samma gång, och då är risken för nitritförgiftning överhängande. Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada. Ett mycket smutsigt akvarium bör göras rent lika stegvis som det smutsades ner, dvs lite i taget.

Fiskar som redan bor i ett smutsigt akvarium kan gradvis och till viss del anpassa sig till att leva i nitratrikt vatten, men nyinköpta exemplar som inte har genomgått denna gradvisa stegring av nitratvärdena dör oftast väldigt fort. En annan anledning till att hålla rent i sitt akvarium är att vid pH-värden under 6,8 finns bara låggiftigt ammonium, men om pH-värdet stiger över 7,0 omvandlas ammonium till det betydligt giftigare ammoniak!

Ju högre pH, desto mera ammoniak bildas. Om pH-värdet stiger snabbt i ett smutsigt akvarium, t.ex. vid ett vattenbyte, så kan väldigt mycket ammoniak bildas i vatten.

Ett akvarium oavsett storlek

är ett slutet system, som inte klarar ökning av nitratmängden utan yttre hjälp och ett alltför kompakt och ogenomsläppligt bottenlager försvårar nyttiga bakteriers process. De äggviteämnen i form av fisknäring som vi tillför är grunden till de avfallsprodukter som måste bort.