AKVARIESKÖTSEL

AKVARIEVALVET Tipsar hur du ska gå tillväga!

GENERELLT

FISK

Vad är alger?
Alger är faktiskt akvarieväxter också, men de saknar blad, stjälk och rötter.
Till skillnad från växter, som behöver viloperiod varje dygn,
så kan alger ta upp näring oavbrutet.

Varför får man alger i akvariet?
Alger finns i allt vatten, även kranvatten och som sporer i luften.
Det är därför omöjligt att undvika att ”få in” alger i akvariet, och de kommer inte heller med växterna eller fiskarna.
Algernas enda chans till tillväxt ät att ta upp näring genom vattnet,
och vill man förhindra detta ser man lämpligtvis till att minska mängden näring i vattnet.
Jämför med tex algblomning i Östersjön pga övergödning!

Några faktorer som påverkar förekomsten av alger:
– Mängden mat du ger fiskarna, dvs hur mycket näring du tillför akvariet
– Storleken på filtret, och balansen på filtret
– Ljuskällan
– Antal ljustimmar per dygn
– Mängden växter i akvariet, och tillståndet på dessa
– Mängden järn i vattnet
– Algätande fiskar, (ancistrus, otto, siamensis, poecilia)

Lysrör är att föredra framför glödlampor. Lysrören bör inte bara äldre än 12 månader,
och de behöver inte lysa mer än åtta till tio timmar per dag.
Använd gärna en timer för
att reglera lystiden.

Det råder alltid ett konkurrensförhållande mellan alger och akvariets växter,
och som akvarister ser vi gärna att växterna vinner detta ”krig”.
Plantera gärna mycket snabbväxande växter i akvariet, då dessa tar upp överskottsnäring i vattnet.
Bra växter är tex Hygrophila, Ceratopteris och Sagittria.
Det är bättre att klippa ner och rensa bort växter som växer för mycket,
än att ha klena växter, eller växter som inte växer alls.

Skötselråd växter
Skötselråden är generella, för exakt information om en speciell växt rekommenderas en fackbok .

Växter är en viktig del av alla akvarium. De tillgodogör sig näringsämnen som finns i vattnet, och de tillför akvariet
syre på dagarna. Utöver detta så ger växterna skydd och leksubstrat för fiskarna. Växterna är också ett estetiskt
tillskott till de flesta akvarium, och många akvarister är så fascinerade av växter att fiskarna kommer i andra hand
i deras akvarium. Vattenväxter finns i alla världsdelar, och man kan välja om man vill blanda dom eller om man bara
vill använda växter från en speciell del av världen, och kanske skapa ett sk. Biotopakvarium.
En bra regel är att köpa lite mer växter än vad man tror kommer att gå åt.

Växter som växer så bra att man måste gallra ibland tyder på ett akvarium i bra balans.

Om dina växter dör finns det ett antal faktorer som man bör ta hänsyn till, bla om det finns någon näring år växterna.
Bra näringstillskott i form av tabletter eller vätska finns att köpa i din zooaffär.
Växterna behöver också en viss mängd ljus varje dag, och en del växter kräver dessutom ganska mycket ljus,
dvs två lysrör eller fler under ca 8-10 timmar per dag. Byt dina lysrör var 12-18 månad för högsta effektivitet.
Utöver det så kan planteringen inverka på växternas välmående. Träng inte ihop för många plantor på för små ytor,
så som ofta händer med tex Valisneria, Cabomba och Egeria. Sprid plantorna minst någon centimeter ifrån varandra.

Alla växter gillar inte heller att begravas för djupt ner i sanden, och en del vill inte begravas alls, även om de ibland
fungerar även med denna behandling. Olika lökväxter mår bäst om man bara begraver rötterna och lämnar mycket
av löken ovanför gruset.
Växter som Anubias och Microsurum (kolplanta, javaorkbuske) kan med fördel fästas på rötter och skrovliga stenar.
Detta ger även nya och spännande dimensioner till sällskapsakvariet.

Rekommenderad bok: Akvarieväxter av Gerhard Brünner, eller Akvariets lexicon.

Finns det garanti på fisk?
Ja, akvarievalvet erbjuder garanti på fisk om varan är felaktig
i enlighet med konsumentköplagen.

Enligt paragraf 16 § i konsumentköplagen avses med fel:

16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel.

Skulle man som köpare av fisk från Akvarievalvet tex få med sig fel art hem,
eller ett mindre antal fiskar än man betalt för så byter Akvarievalvet givetvis in de
felaktiga fiskarna igen, alternativt erbjuder det antal fiskar kunden betalt för.

Likaså finns det garanti på fisken om den redan i påsen skulle uppvisa sjukdomstecken,
tex sår, svampingrepp eller avsaknad av kroppsdelar. I dessa fall erbjuds en frisk individ i ersättning. Likaså om sjukdomar uppträder hos köparen och kvarvarande fiskar hos akvarievalvet uppvisar samma sjukdom. Om sjukdom eller skada uppträder efter att en fisk vistats en viss tid i köparens akvarium hänvisar akvarievalvet till understående stycke på denna sida.

När man som konsument köper fisk eller reptiler från Akvarievalvet finns kostnadsfria skötselråd att få, dels art (grupp) specifika, och dels allmänna råd såsom tex akvarievattnets skötsel, fiskars hälsa, städning och matning av akvariet och dess invånare.
För garantin ska gälla på en fisk kräver Akvarievalvet att dessa skötselråd följs.
Om man som djurägare medvetet eller omedvetet avviker från dessa anvisningar kanAkvarievalvet inte garantera djurets hälsa och inte heller erbjuda garanti på dessa djur. Akvarievalvet förbehåller sig rätten att kostnadsfritt göra
ett vattenprov på köparens vatten för att avgöra om djurens krav på livsmiljö blivit uppfyllda.

Djurskyddslagen upplyser i paragraf 9 om behandling av sjuka djur.

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annan sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

Detta betyder att medicin/behandling utan dröjsmål skall sättas in då ett djur är sjukt.
Om en fisk inte får korrekt medicinering och Akvarievalvet kontaktas först när djuret/djuren har avlidit kan inte Akvarievalvet hållas skyldigt för det inträffade dödsfallet.

Utöver detta vill Akvarievalvet upplysa om att personer under 18års ålder inte kan hållas
ansvariga för ett djurs skötsel. Detta ansvar för djurens skötsel och välmående innehas
alltid av en myndig person, med vems tillåtelse djuret har inhandlats.

FÖR BÄSTA RESULTAT VID MOTTAGANDE AV FISK REKOMENDERAS ATT FÖRSIKTIGT ”KOPPA”IN DEN
VAR FEMTE MINUT UNDER EN TIMMAS TID

Våra akvariefiskar är tåliga varelser som tål att misshandlas en hel del.
Dock inte hur mycket som helst, därför denna information.

Hur bär man sig då åt när man koppar in fisk?
Det är ej att rekommendera att hänga påsen över akvariekanten och långsamt fylla den med vatten.
Syret tar då alltför snabbt slut.
Ta i stället en spann (ej skurspann), töm påsens innehåll däri. Tillsätt muggvis med vatten från akvariet med
fem minuters mellanrum, så att du vid inkoppningstidens slut ungefär har tredubblat den ursrungliga vattenvolymen
från påsen.
Därefter fångar du upp fiskarna med en håv och släpper ner dom i akvariet, töm därefter ut vattnet i slasken.
Om du tar emot dina fiskar på detta sätt är riskerna för förluster obefintliga. Om du slarvar är risken för sjukdomar
betydligt större. Fisken får en sämre start i akvariet. Du bör också vara uppmärksam den första tiden på om någon
fisk blir jagad eller stressad på något sätt, också då är risken för sjukdomar stor.
En annan sak att tänka på är att aldrig stoppa fisk i ett nystartat akvarium med bara färskvatten.
Tillsätt vattenberedningsmedel och vänta ytterligare minst 3-4 dagar gärna en vecka innan fisk läggs i.
Lycka till med dina fiskar..

Hur mycket och hur ofta ska man egentligen mata sina fiskar?
Precis som det inte går att svara på frågan ”hur många fiskar ska jag ha i mitt akvarium?” så kan ingen säga exakt hur mycket du ska mata dina fiskar.
Det bästa svaret borde vara; ”så att fiskarna upprätthåller ett medelgott hull, utan att du för den sakens skull övermatar akvariet.” Man kan tycka att fiskarna alltid ser hungriga ut, men man måste ta hänsyn till att det är ett
invant beteende, och att de i naturen simmar runt och söker föda nästan hela tiden.
I akvariet har inte alla fiskar möjlighet att äta jämt utan uppvisar istället ett nästintill hysteriskt beteende vid matningstillfällena. Detta är något som vi själva har skapat, och det är inte alltid lämpligt att mata tills fiskarna inte längre verkar ”hungriga”. Har man möjlighet är det bra att mata små mängder flera gånger om dagen, dock är det viktigt att maten med undantag för mal-och fodertabletter äts upp på några få sekunder, och inte på fem till tio minuter som det står på en del förpackningar.

Kan fiskar äta ihjäl sig?
Nej, det är väldigt ovanligt att en fisk äter tills den dör, även om det i teorin skulle kunna hända.
I för stor mängd kan allt vara skadligt. Betydligt vanligare är det att man matar mer än vadvattnets bakterier
klarar av att bryta ned, och då rubbas den balansen alla akvarister eftersträvar att ha i sitt akvarium. I värsta fall bildas nitrit, och detta kan vara direkt dödande för fiskar. Väldigt vanligt är att detta händer i nya akvarium.
Man kan tycka att ett akvarium som är en månad gammalt borde vara ”alldeles rent”, och sanningen är den att det oftast är alldeles för rent, dvs många viktiga nedbrytningsbakterier saknas, och man kan praktiskt taget
”mata ihjäl” sina fiskar.

Ett enkelt nitrit/nitrat test är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är
smutsigt eller inte. Börja med att byta 30-50% vatten med en till två veckors intervall, och med hjälp av nitrit/nitrat test, fiskarnas beteende, algtillväxt och akvariets utseende kan du sedan laborera med vattenmängden och intervallen mellan vattenbytena. Använd gärna en slam/sug hävert av något slag då denna underlättar rengöringen
av gruset. Byt aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring.
Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nitritbakterierna på samma gång, och då är risken för
nitritförgiftning överhängande.
Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada. Ett mycket smutsigt akvarium bör göras rent lika stegvis som det smutsades ner, dvs lite i taget.
Fiskar som redan bor i ett smutsigt akvarium kan gradvis och till viss del anpassa sig till att leva i nitratrikt vatten, men nyinköpta exemplar som inte har genomgått denna gradvisa stegring av nitratvärdena dör oftast väldigt fort.
En annan anledning till att hålla rent i sitt akvarium är att vid pH-värden under 6,8 finns bara låggiftigt ammonium, men om pH-värdet stiger över 7,0 omvandlas ammonium till det betydligt giftigare ammoniak!
Ju högre pH, desto mera ammoniak bildas. Om pH-värdet stiger snabbt i ett smutsigt akvarium, t.ex. vid ett vattenbyte, så kan väldigt mycket ammoniak bildas i vatten.

Ett akvarium oavsett storlek är ett slutet system, som inte klarar ökning av nitratmängden utan yttre hjälp och ett alltför kompakt och ogenomsläppligt bottenlager försvårar nyttiga bakteriers process. De äggviteämnen i form av fisknäring som vi tillför är grunden till de avfallsprodukter som måste bort.

Vill ni sälja fisk till Akvarievalvet?

 Akvarievalvet köper ibland in fisk av privatpersoner, och skulle ni vilja sälja fisk till oss
finns det några saker ni bör tänka på.

 • Vi köper endast in större mängder fisk,
  och alla fiskar bör vara i samma storlek.

 

 • Vi köper inte fisk som inte kan beskrivas med ett namn,
  dvs ni måste veta vad det är ni säljer.
 • Åtgången på en del fiskarter är inte så stor,
  därför är det inte säkert att vi kan köpa in just den fisk ni odlar.

 

 • Fråga i god tid så att vi kan förbereda ett akvarium,
  och så att vi inte beställer just den fisken från någon annan.

 

 • Om ni föder upp fiskar i en stor omfattning kräver jordbruksverket
  att ni går en utbildning för de djurslag det gäller.

 

 • Vi kan inte köpa enstaka fiskar, tex ciklider, för att de har blivit bråkiga eller för stora.
  Detta gäller även om fisken från början kommer från oss.

 

 • Seriös uppfödning innebär att ni måste rensa bort defekta individer.
  Exempel på defekter som inte accepteras hos akvariefisk är tex krokrygg, sneda munnar och
  avsaknad av fenor.

AKVARIUM

Uppstart av akvarium

Placera akvariet på ett jämnt underlag och använd frigolit ellet akvariematta underst.
Då akvarier blir mycket tunga när de är fyllda med vatten, sten och grus, är det mycket viktigt att bänken är stabil.
Placera inte akvariet i direkt solljus.
Torka ur akvariet.
Placera ut stora stenar innan gruset hälls i. Detta för att förhindra att de faller ner om fiskarna gräver i gruset.
Stora stenar bör placeras på tex ett hinklock för att förhindra att trycket på bottenrutan blir för stort.
Fyll på med nytvättat grus. Ett hundraliters akvarium behöver ungefär 20kg grus.

Tillsätt tempererat vatten men fyll inte ända upp.
Plantera växter och placera ut rötter.
Rötter innehåller garvsyra som kan göra vattnet brunt, men det är inte farligt. Däremot sänker syran vattnets
pH-värde, så det är inte lämpligt att ha rötter om man ska ha tex malawiciklider i akvariet.
Ta reda på vad dina fiskar trivs i för vattenvärden.
Sätt i pump och termostatvärmare och ställ in temperatur. Starta inte värmaren förrän den är täckt av vatten,
då den kan spricka annars.
Olika fiskar trivs i olika temperaturer, men runt 26 grader kan vara lämpligt att börja med.
Fråga när du köper fiskar vilka temperaturer de passar i.

Fyll upp resten av vattnet och sätt igång pumpen och värmaren.
Tillsätt bakteriekultur i vattnet. Låt akvariet stå i minst en vecka innan fiskarna får flytta in.
Övermatning är den vanligaste anledningen till att fiskar dör, speciellt i nya akvarier.

Städa regelbundet från start, fiskar mår bäst av små vattenbyten som utförs ofta.
Läs mera under städning av akvarium.

Städning av akvarium
Hur ofta ska man egentligen städa sitt akvarium?
Det finns inte ”konstens regler”, utan den bästa kännaren av ditt akvarium är du själv.
Upprepad städning av akvariet är nödvändigt då fiskbajs, matrester och döda växtdelar som ligger kvar i akvariet,
med hjälp av bakterier, via ammonium/ammoniak omvandlas till syre och nitrit. Nitrit är mycket giftigt och fiskarna
dör redan vid låga halter av detta ämne. Nitritförgiftning är vanligt i nystartade akvarier som saknar nitrobakterier,
de bakterier som omvandlar nitrit och syre till det mindre farliga ämnet nitrat. Den största delen nitrat som bildas
kan inte brytas ned i akvariet, utan kan bara bortföras genom vattenbyten.
Värden uppemot 50 mg nitrat per liter vatten är direkt skadligt för fiskarna, och gynnar också algtillväxt och
syrebrist i akvariet.

Några faktorer som påverkar hur ofta du bör byta vatten är:

 • Mängden mat du ger fiskarna
 • Antal fiskar
 • Storleken på fiskarna
 • Storleken på akvariet
 • Storlek på filter
 • Syretillförsel i akvariet
 • Matens konsistens och sort

Ett enkelt nitrit/nitrat test är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte.
Börja med att byta 30-50% vatten med ett till två veckors intervall, och med hjälp av nitrit/nitrat test,
fiskarnas beteende, algtillväxt och akvariets utseende kan du sedan laborera med vattenmängden och intervallen mellan vattenbytena. Använd gärna en slam/sug hävert av något slag då denna underlättar rengöringen av gruset.
Byt aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring.
Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nitrobakterierna på samma gång, och då är risken för nitritförgiftning överhängande. Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada.
Ett mycket smutsigt akvarium bör göras rent lika stegvis som det smutsades ner, dvs lite i taget.
Fiskar som redan bor i ett smutsigt akvarium kan gradvis och till viss del anpassa sig till att leva i nitratrikt vatten, men nyinköpta exemplar som inte har genomgått denna gradvisa stegring av nitratvärdena dör oftast väldigt fort.
En annan anledning till att hålla rent i sitt akvarium är att vid pH-värden under 6,8 finns bara låggiftigt ammonium, men om pH-värdet stiger över 7,0 omvandlas ammonium till det betydligt giftigare ammoniak!
Ju högre pH, desto mera ammoniak bildas. Om pH-värdet stiger snabbt i ett smutsigt akvarium, t.ex. vid ett vattenbyte, så kan väldigt mycket ammoniak bildas i vatten.

Ett akvarium oavsett storlek är ett slutet system, som inte klarar ökning av nitratmängden
utan yttre hjälp och ett alltför kompakt och ogenomsläppligt bottenlager försvårar nyttiga
bakteriers prosess. De äggviteämnen i form av fisknäring som vi tillför är grunden till de avfallsprodukter som måste bort.

Saltvattensakvarium

Vad innebär det att ha saltvattensakvarium, och kan vem som helst ha det?

Ja, rent teoretiskt kan alla ha saltvatten, men det kommer att bli lite dyrare än ett sötvattenakvarium och det
kräver mer tålamod, då akvariet har en längre uppstartsperiod och är känsligare överlag för nedsmutsning, överbelastning och stora förändringar.

Grundpelarna i ett saltvattenakvarium är:
*Akvarium, gärna ganska stort för att få ett stabilare system. En klar fördel vinner man om man utrustar akvariet
med ett såkallat ytavrinningssystem. Smutsen i ett saltvattenakvarium flyter på ytan, och kan man genom avrinning
leda ner i ytvattnet i tex en sump som står under akvariet så har man vunnit mycket ur renhållningssynpunkt.
*Cirkulation. Ett krav för ett lyckat akvarium är en kraftig cirkulation, och den bör komma från flera håll,
dvs uppdelad på flera pumpar. Räkna med 10-15 gånger akvariets volym ipumpkapacitet.
Ett akvarium som är 200 liter ska alltså ha pumpar som tillsammans cirkulerar 2000-3000 liter/timme.
Man använder inte innerfilter med skumgummipatroner i på samma sätt som man gör i ett sötvattenakvarium,
men ett ytterfilter kan tömmas på vadd och material och sedan fyllas med levande sten, och användas som
cirkulationspump och biologiskt filter.
*Levande sten är grunden i den fantastiska biologin i ett saltvattenakvarium.
Stenen är mycket porös och fullständigt kryllar av liv. Fyll allra minst tio procent av akvariets volym med levande sten.
OBS, det går att döda levande sten. All ”levande sten” är inte bara sten.
Stenen står för en stor del av balansen i akvariet.
*Ljus. Har man bara fiskar klarar man sig med lysrör, med de allra flesta vill förr eller senare prova på koraller och
anemoner, och då behövs det oftast en eller flera metallhalogenlampor.
Ljuset från dessa motsvarar olika grader av solljus, och är ett krav för att många djur ska kunna odla
de alger de lever av.
*Skummare. Det finns många olika sorters skummare, men alla går ut på att man med hjälp av luftbubblor
skiljer ut äggviteämnen och annan smuts ur akvariet.
*Salt. Man använder särskilt salt som är rikt på mineraler och spårämnen.
Salt dunstar inte, utan ersätts enbart vid vattenbyten.
*Viktigast av allt för nybörjare. Börja alltid med att köpa en bra bok. Det kan tyckas dyrt, men du kan spara pengar
på att göra rätt från början.